CSS3 Selectors

เอกสารเผยแพร่

หมายเหตุ

ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน)

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้าย / รับโอน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในระดับชำนาญการพิเศษ

สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการฯ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้รับการสอบสัมภาษณ์ในการคัเลือกข้าราชการ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย / รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ลงวันที่ 5 เมษายน 2564

ข้ออนุมัติแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)

ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

หนังสือที่ สธ 0215.02 / 623 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 ส่วนราชการ

หนังสือที่ สธ 0215.02 / 625 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด

หนังสือที่ สธ 0215.02 / 626 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564

เรียน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

Internal Control Audit

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

1. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

2. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

4. รูปกิจกรรม

ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ขายพัสดุของทางราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กฎบัตรการตรวจสอบ และกรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน พร้อมวิเคราะห์ผลตามแผนฯ

ลงวันที่ 17 กันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 1 กันยายน 2563

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์หน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563)

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2

ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

วิธีการเข้าใช้งานในระบบการรายงานผลการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (แบบ สขร.1)

ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 กฎบัตร และกรอบคุณธรรม (word)

หนังสือแจ้งให้รายงานผลการตรวจสอบภายในและแบบฟอร์ม

เอกสารการจัดวางระบบการควบคุมภายใน