CSS3 Selectors

เอกสารเผยแพร่

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1): ลงวันที่ 3 กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (แบบ สขร.1): ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562

ขออนุมัติจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน) และแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน : ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562

หนังสือแจ้งให้รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 : ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน : ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3: ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1): ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1): ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 และ 2 : ลงวันที่ 25 เมษายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) : ลงวันที่ 2 เมษายน 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน : ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) : ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562

เอกสารการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหนังสือเวียนที่ สธ 0215.01/ว 2551 : ลงวันที่ 31 มกราคม 2562

คู่มือตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 : ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

หนังสือแจ้งให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในและแบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน : ลงวันที่ 18 มกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (แบบ สขร.1) : ลงวันที่ 2 มกราคม 2562

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 : ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 : ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 : ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไปและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 : ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน) และ (งบดำเนินงาน) รอบ 12 เดือน : ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

ขออนุมัติปรับแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 (แบบสขร.1) : ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

แผนการตรวสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

กรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561) : ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (แบบ สขร 1) : ลงวันที่ 3 กันยายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (แบบ สขร 1) : ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

รายชื่อหน่วยรับตรวจที่จัดส่งรายงานผลการประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามตัวชี้วัดที่ 62

ไฟล์เอกสารอบรมโครงการพัฒนาศักภาพผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กทม.

ขออนุญาตนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ : ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ขับเคลื่อนแผนองค์กรคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (แบบสขร 1) : ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง : ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบภายใน : ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง : ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

คู่มือตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน (แบบสขร.1) : ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 (แบบสขร.1) : ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน : ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (แบบสขร.1) : ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 (แบบสขร.1) : ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 : ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

แผนการตรวจสอบ กฎบัตร และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน : ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขออนุมัติปรับแผนและจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 : ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง :

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

เอกสารบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 3 ส.ค.60 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อโอน / ย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชการการตรวจภายในระดับชำนาญการพิเศษ :

ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการเพื่อโอน/ย้าย ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ :

ประกาศ ณ วันที่ 7 ก.ค. 60

แบบสำรวจข้อมูลสำหรับการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : New

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกโอน / ย้าย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ : ประกาศ ณ วันที่ 19 มิ.ย.60

คู่มือการปฏิบัติงาน ( work manual ) ตัวชี้วัดที่ 6

คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

บทคัดย่อ

งานวิจัย การพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในแบบเสริมพลังของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน : วันที่ 31 มี.ค.60

ประกาศนโยบาย "องค์กรคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง : วันที่ 7 เม.ย.60

คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 : วันที่ 18 เม.ย.60

ตัวอย่าง Flowchart ตามระเบียบการควบคุมภายใน การควบคุมพัสดุ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2559

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2560