film izle
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ขอแสดงความยินดี นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวเครือพันธุ์ บุกบุญ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงข่าวประชาสัมพันธ์


กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงเข้าตรวจสอบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2555 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูรายละเอียด »

ค.ต.ป. สอบทานโครงการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปี 2557 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ดูรายละเอียด »

โครงการพัฒนาผู้กำกับและติดตามงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 ดูรายละเอียด »

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทวงสาธารณสุข และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลส มหานคร กรุงเทพมหานครฯ
ดูรายละเอียด »

ดูทั้งหมด»

ข่าวแจ้งหน่วยงานภายใน


ค.ต.ป. เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ดูรายละเอียด »

รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้หลักการทำงาน 3 ส. สำเร็จ ความสุข สร้างสิ่งดี และ 3 I  Information Innovation Integration บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี ลดอัตราป่วยและตาย   เน้น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย พัฒนาระบบบริการ และระบบบริหารจัดการ 
ดูรายละเอียด »

ดูทั้งหมด»

สาระน่ารู้


กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนใหม่แกะกล่องเพื่อคนไทยทุกเพศทุกวัย หลายคนสงสัยว่ากองทุนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร สมัครอย่างไร และให้ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้าง เรามีคำตอบ
          

ดูรายละเอียด »

          หรือ  เป็นอีกหนึ่งโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ แม้จะยังไร้วัคซีนป้องกัน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองภายใน 7 วัน ที่ต้องระวังคือเด็กทารกที่หากติดเชื้อแล้วอาจทำให้มีศีรษะเล็กกว่าปกติไวรัสซิกาไข้ซิกา
ดูรายละเอียด »

วิธีแก้หวัดด้วยตัวเองภายในเวลา 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เริ่มตื่นนอนจนเข้านอน หากดูแลตัวเองดี ๆ ก็หายจากไข้หวัดได้ 

ดูรายละเอียด »

          คนทั่วไปคุ้นเคยกันดีกับ โรคกระเพาะ และเมื่อมีอาการปวดท้อง ปวดแสบร้อนในช่องท้องส่วนบน เรอเปรี้ยว หรือมีรสขมในปาก ก็มักจะคิดเอาเองว่า โรคกระเพาะ กำลังมาเยือนเป็นแน่แท้ ทั้งที่ความเป็นจริงอาจกำลังถูก "โรคกรดไหลย้อน (GERD)" เล่นงานเอาก็เป็นได้ 


ดูรายละเอียด »

ดูทั้งหมด»


แผนจัดซื้อจัดจ้าง กตส. ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กตส. รอบ 12 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กตส. ปีงบประมาณ 2560
กฎบัตรการตรวจสอบ 2560
แผนการตรวจสอบประจำปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการฯ วันที่ 24-26 ส.ค.59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 กลุ่มตรวจสอบภายในระกับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปค่าตอบแทน + รถราชการ
กฎบัตร
แผนการจัดการความรู้ปี 2558 กลุ่มตรวจสอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ตัวอย่าง-Flow-Chart-กระบวนงานการควบคุมวัสดุ
เอกสารประกอบการบรรยาย(16-18 ก.ย.58)
ไฟล์เสียงริชมอนด์ (3 ส.ค. 58-6 ส.ค. 58)
เอกสารประกอบการบรรยาย(3 ส.ค. 58-6 ส.ค. 58)
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน (เวอชั่น มี 10 ขั้นตอน)
แนวปฏิบัติการประชุมบริการหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
ขอส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความชำนาญฯ(KM Team สป.)
แผนการจัดการความรู้ปี 2558
เอกสารบรรยายโครงการกำกับและติดตามงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 21-22 พค 58
ตัวอย่างแผนการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน
คู่มือการกำกับและติดตามงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในกระทรวงสาธารณสุข
แบบสำรวจหลังการใช้คู่มือตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
แบบสอบถามก่อนการจัดทำคู่มือตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
การจัดการความรู้ KM กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
โครงการพัฒนาผู้กำกับและติดตามงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ปี 2558
คู่มือตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หนังสื่อเวียน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการประกัรคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในฯ 1-5 กย 57 (2)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในฯ 1-5 กย 57
แบบติดตามปย.2+ปอ.3
สรุปวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตัวอย่าง Flow Chart ตามระบบควบคุมภายใน
แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ฉบับแก้ไข)
กระดาษทำการตรวจสอบ 48 ฉบับ
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 2551.
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS

Copyright © 2014 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-590-2341 - 45 โทรสาร. 02-590-2337

sex hikaye kartal escort maltepe escort escort sex hikayeleri maltepe escort tuzla escort atasehir escort istanbul escort sirinevler escort evden eve nakliyat bodrum escort